תנאי שימוש

כללי
1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי אתר MPM Modeling Ltd מרח' שוקן 27 תל אביב. (להלן: "MPM").
2. אתר MPM מציע לגולשים מוצרים ושירותים.
3. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר MPM, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי.
4. אתר MPM מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.
5. אין כפל מבצעים.
6. כל המבצע פעולת רכישה באתר MPM (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש"), מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר MPM, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד MPM ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות MPM ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
7. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ביצוע ההזמנה
8. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל MPM להבטיח את ביצוע ההזמנה.
9. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע MPM בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי MPM וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח" שבאתר כ- 12 שעות לאחר סיום הרכישה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
10. הרשמה לMPM מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות MPM, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של MPM, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.     
11. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את MPM. הרישום שנרשם במחשבי MPM יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
12. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מי זכאי לבצע פעולות רכישה
13. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר MPM ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר MPM, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הרוכש").
14. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות  מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את MPM.
15. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
16. פעולת רכישה של מוצרים באתר MPM נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
17. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל עדכניים ופעילים.
18. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי MPM הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
19. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם MPM לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
20. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה MPM זכאית לבטל את ההזמנה.
21. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
22. MPM רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
22.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
22.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
22.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
22.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בMPM או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.
22.5 בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
23. MPM תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
24. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית  והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
המוצרים המוצעים לרכישה באתר MPM
25. MPM מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב החברות בחו"ל. MPM אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה במשרדה.
26. MPM מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל-MPM שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
27. לא כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, מצויים במלאי ולא תמיד ניתן לספקם מיידית.
28. המוצרים המוצעים לרכישה באתר MPM מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות"). האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על MPM. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד MPM ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת היצרן תימסר  במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר  עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בנקודות המכירה של MPM.
בתעודת האחריות יצוינו:
1. שם המוצר, תיאורו,שם הדגם.
2. תאריך רכישת המוצר, פרטי העוסק שמכר את המוצר.
3. פרטי היצרן
4. כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות.
על אף האמור לעיל, תנקוט MPM בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הספקים בכדי לפתור בעיות שיתעוררו.
29. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, MPM תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד MPM ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה. עם זאת, MPM תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיה המעכבת האספקה וכן תאפשר בנסיבות אלה את ביטול העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה לצרכן.
30. כל מוצר המוצע לרכישה באתר MPM ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:
30.1 פרטי חב' MPM.
30.2 מפרט כללי של המוצר.
30.3 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
30.4 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק  בלבד, וMPM תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה.לתעריף התשלום בגין משלוח מעבר לקו הירוק לחץ על הקישור
30.5 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
30.6 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר MPM ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
30.7 זהות חברת השירות.
אופן ביצוע פעולת רכישה
31. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר MPM ללא הגבלה.
32. MPM ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
33. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
34. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של MPM בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי MPM תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
35. מערכת המחשב של MPM מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר MPM, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
ביטול עסקת הרכישה
36. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה  על ידי הודעה בכתב למשרדי MPM בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.
37. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי  או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות ממנה נרכש.
38. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
39. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
40. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש ועל חשבונו וזכותו להחזיר המוצר באופן עצמאי, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר MPM או במסמך שנמסר לרוכש, אזי החזרת המוצר תהיה על ידי החברה ועל חשבונה
41. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא בשל פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, רשאית MPM לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם. .
42. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית MPM לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
43. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
תשלום
44. א. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
ב. MPM תדאג להבטחת כספי צרכנים שרכשו מוצרים מספקים באמצעות אתר זה, במידה וספקים אלו יפשטו רגל או ייכנסו להליכי פירוק וזאת תוך 60 יום. MPM עושה ככל יכולתה על מנת להתקשר עם ספקים אמינים ומקצועיים, ובמידה וייוודע לMPM כי כנגד ספק מסויים הצטברו תלונות צרכנים רבות, תפסיק MPM ההתקשרות עמו לאחר בירור התלונות.
45. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
אחריות ושירות
46. א. MPM תפעל ככל יכולתה לבחירת ספקים אמינים ובעלי יציבות כלכלית המספקים לצרכן מוצרים איכותיים ושירות ברמה גבוהה.
ב. במקרה של תלונה של צרכן אשר לא תטופל כראוי ע"י הספק והדבר יובא לידיעת MPM, תפעל MPM מול הצרכן עבור הלקוח על מנת שהתלונה תטופל לשביעות רצונו.
ג. אם יתברר לMPM כי הספק מפר את החוק באופן סדרתי ופוגע בצרכנים, תפעל MPM מול הספק לתיקון ההפרה, ובמידת הצורך, תפסיק ההתקשרות עמו.
ד. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר MPM הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
47. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
48. MPM ומפעילי האתר אינם אחראים לפעולתם התקינה של המוצרים ואינם מעניקים למוצרים שירות ואולם במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן או היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על MPM והוא ייכנס בנעלי היצרן או היבואן..
אספקת/הובלות המוצרים
49. MPM תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה.
50. MPM תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים. MPM מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
51. MPM לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של MPM לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה כאמור, MPM תאפשר לצרכן המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה לצרכן.
52. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית MPM תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
53. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.לעלות ההובלה במקרים אלו לחץ כאן
54. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל MPM תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
55. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
56. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית MPM לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
57. בעת הספקת המוצר, רשאית MPM לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
58. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.
תנאים נוספים
59. MPM שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר MPM.
60. כל המחירים המוצגים באתר MPM כוללים מע"מ.  מחיר הנכס הינו: מחירו הכולל של הנכס לרבות דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.
61. תמונות המוצרים המוצגות באתר MPM הינן להמחשה בלבד ואולם יתווסף פירוט בצידן בדבר השוני בין המוצג לבין המוצר במידה וקיים שוני.
62. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת MPM יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר MPM, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית MPM להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
63. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה MPM רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
64. במידה שיתברר לMPM כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה MPM רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
65. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב MPM לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
66. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של MPM ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור MPM בכתב ומראש.
67. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לאחד מבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו או ירושלים או חיפה או באר שבע או נצרת סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
68. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.
69. רישומי המחשב של MPM בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
70. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח. 
שירות לקוחות
71. ניתן לפנות לנציגי השירות של MPM בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.
72. האחראית על נושא אבטחת הפרטיות באתר: